B4 – Nháy đèn không dùng hàm tạo trễ (Blink Without Delay)

Đôi khi ta cần chương trình chạy nhiều hoạt động cùng lúc, nếu dùng hàm delay( ) sẽ khiến chương trình bị ngắt trong giai đoạn hàm delay( ) hoạt động.

Do vậy ta cần một hàm đếm thời gian mà không sử dụng delay( ). Như vậy ta có thể chạy nhiều hoạt động đồng thời.

Trong bài này, ta dùng một hàm đếm thời gian đơn giản.

Continue reading “B4 – Nháy đèn không dùng hàm tạo trễ (Blink Without Delay)”