B5 – Bật tắt đèn LED bằng công tắc (LED Button – If Else)

Dựa trên mạch của bài B1 có sẵn, và đèn LED của bo tại chân 13. Dựa vào trạng thái của công tắc để điều khiển bật tắt đèn LED.

 • Phân tích chương trình:

Sử dụng hàm điều kiện mở rộng

if ( điều kiện)

{ hành động 1 khi điều kiện đúng }

else

{ hành động 2 khi không đúng điều kiện}

/*
 Button

 Đọc trạng thái tại chân 2 (nối đến công tắc) để điều khiển đèn 
LED tại chân 13 (có sẵn).

 Mô tả mạch:
 * LED tại chân 13 (đối với mạch UNO)
 * Nút nhấn tại 2 nối đến +5V
 * Điện trở 10K nối chân 2 với đất


// Hằng số:
const int buttonPin = 2;   // số chân nối đến công tắc
const int ledPin = 13;   // số chân nối đèn LED

// biến số:
int buttonState = 0;     // trạng thái công tắc

void setup() {
 // đặt đèn LED là lối ra
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // công tắc là lối vào
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
 // đọc trạng thái chân lối vào:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // kiểm tra trạng thái công tắc
 // nếu là cao:
 if (buttonState == HIGH) {
  // bật đèn LED:
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
 } else {
  // nếu không thì tắt đèn:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 }
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *