B8 – Chương trình phát nhạc (Tone Melody)

Một chương trình giúp tạo ra các đoạn nhạc nhờ vào đoạn hàm có sẵn.  Ngoài việc sử dụng hàm tạo âm thanh tone( ) , ta sẽ học cách sử dụng thư viện ngoài. Đôi khi chương trình quá dài, người ta sẽ viết riêng một tập tin phụ rồi đặt ở thư viện ngoài. Khi cần sử dụng thì trong chương trình chính chỉ việc gọi tập tin đã có sẵn.

Để tạo tập tin ở thư viện ngoài, kích chuột vào nút ngay phía dưới của biểu tượng truyền thông tin về máy tính rồi chọn “New Tab”,  hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl+Shift+N.

Cửa sổ mới mở ra, ta chép đoạn chương trình sau vào và lưu lại với tên pitches.h (chú ý phần mở rộng là .h)

/*************************************************
 * Public Constants
 *************************************************/

#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978

Tại chương trình chính:

/*
 Melody

Chơi nhạc với loa thường, gắn vào chân 8.

This example code is in the public domain.

 */
#include "pitches.h"

// các nốt nhạc sẽ chơi:
int melody[] = {
 NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4
};

// quãng của từng nốt: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
int noteDurations[] = {
 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
};

void setup() {
 // đoạn nhạc:
 for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {

  // chia thời gian từng nốt
  //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
  int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
  tone(8, melody[thisNote], noteDuration);

  // chia thời gian giữa các nốt
  // + 30% là vừa đủ:
  int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
  delay(pauseBetweenNotes);
  // dừng chơi:
  noTone(8);
 }
}

void loop() {
 // không lặp lại đoạn nhạc.
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *