B13 – Sử dụng vòng lặp For…Loop

Vòng lặp for() rất hiệu quả khi cần thực hiện một loạt hoạt động kế tiếp nhau. Ví dụ bật tắt một chuỗi LED theo thứ tự từ chân 2 đến chân 7.

 • Sơ đồ nguyên lý:  với cách lắp như vậy, mức tín hiệu cao (HIGH) tại chân ra sẽ khiến đèn sáng và LOW sẽ tắt đèn. Có thể đảo ngược chiều đèn LED để sử dụng mức tín hiệu ngược lại.

 • Chương trình:
/*
 For Loop 
This example code is in the public domain.

 */

int timer = 100;      // thời gian đèn sáng tính bằng ms

void setup() {
 // dùng vòng for để gán các chân lối ra
 for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
  pinMode(thisPin, OUTPUT);
 }
}

void loop() {
 // lặp từ chân thấp lên cao
 for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
  // cấp tín hiệu cao cho lối ra, tương ứng bật đèn
  digitalWrite(thisPin, HIGH);
  // chờ 1 khoảng thời gian
  delay(timer);
  // tắt đèn
  digitalWrite(thisPin, LOW);
 }

 // từ chân cao xuống thấp
 for (int thisPin = 7; thisPin >= 2; thisPin--) {
  // bật đèn
  digitalWrite(thisPin, HIGH);
  // chờ
  delay(timer);
  // tắt đèn
  digitalWrite(thisPin, LOW);
 }
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *