B15 – Hàm điều kiện If…Else

Hàm điều kiện  if()   là hàm cơ bản trong lập trình. Nó cho phép thực hiện hành động hay không tùy vào điều kiện đặt sẵn. Ví dụ:

if (điều kiện) 
{
  // thực hiện hành động (lệnh) khi điều kiện đúng
}

Thêm hành động thì có hàm mở rộng if..else :

if (điều kiện) 
{
  // thực hiện
} 
else 
{
  // thực hiện hành động 2 khi điều kiện sai
}

Để kiểm tra nhiều điều kiện, hàm được mở rộng thành if…else if

if (điều kiện 1) 
{
  // hành động 1
} 
else if (điều kiện 2) 
{
  // thực hiện khi điều kiện 1 đã sai
  // và điều kiện 2 đúng
}

hoặc dùng biến trở

 • Chương trình
/*
 Conditionals - If statement

 Đọc giá trị cảm biến, bật tắt đèn LED theo giá trị

This example code is in the public domain.

 */

// hằng số const
const int analogPin = A0;  // chân nối cảm biến
const int ledPin = 13;    // chân nối LED mặc định
const int threshold = 400;  // ngưỡng giá trị 

void setup() {
 // chân ra nối LED
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // truyền thông với máy tính
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // đọc giá trị cảm biến
 int analogValue = analogRead(analogPin);

 // nếu giá trị đủ lớn thì bật đèn
 // có thể thay đổi giá trị ngưỡng để kiểm tra 
 if (analogValue > threshold) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 }

 // gửi giá trị về máy tính
 Serial.println(analogValue);
 delay(1);    
 // chờ 1 khoảng ngắn sau mỗi lần đọc cảm biến
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *