B18 – Sử dụng vòng lặp While

Đối với If..Else hoặc Switch..Case, khi điều kiện đúng thì hành động được thực hiện 1 lần. Trong khi đó, nếu dùng vòng lặp While, khi điều kiện đúng thì hành động mong muốn sẽ lặp lại mãi cho đến khi điều kiện của While không còn đúng nữa. Cần chú ý điều kiện của While để tránh chương trình rơi vào vòng lặp mà không thể thoát ra, hay còn gọi là treo.

Continue reading “B18 – Sử dụng vòng lặp While”