B22 – Sử dụng LCD 16×2

Màn hình LCD 16×2 có 2 hàng và 16 cột tương ứng 16 ký tự có thể hiển thị trên mỗi hàng. Đây là loại màn hình LCD phổ biến nhất khi dùng cho các ứng dụng vừa và nhỏ.

LCD 16×2 có 16 chân, kết nối với vi xử lý qua 11 chân còn 5 chân còn lại để cấp nguồn và chỉnh độ sáng.

Sơ đồ chân trên LCD 16×2:

Có 2 cách cơ bản để điều khiển hiển thị trên LCD, dùng cả 8 chân dữ liệu (DB0-7) hoặc chỉ dùng 4 chân. Ngoài ra, người ta có thể gắn thêm mạch ngoài để chuyển đổi giao tiếp sang dạng 2 dây (I2C) để tiết kiệm chân vi xử lý.

Sơ đồ nối dây thực tế (có biến trở chỉnh độ sáng)

Sơ đồ nguyên lý

Chương trình:

// Thư viện
 #include <LiquidCrystal.h>
 
 // gán chân cho LCD trên Arduino
 const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
 LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
 
 void setup() {
   // chọn loại 16x2
   lcd.begin(16, 2);
   // Hiển thị chữ
   lcd.print("hello, world!");
 }
 
 void loop() {
   // đặt con trỏ hiển thị về dòng 2
   // vì bắt đầu bằng 0 nên 1 sẽ là dòng 2
   lcd.setCursor(0, 1);
   // hiển thị số giây từ lúc bật
   lcd.print(millis() / 1000);
 }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *