P5 – Đồng hồ hẹn giờ báo thức

Mở rộng ứng dụng từ bài trước với chip thời gian thực, chúng ta sẽ làm một đồng hồ hẹn giờ báo thức. Giờ báo thức có thể được điều chỉnh bằng nút nhấn và thông số được hiển thị trên màn hình.

Đầu tiên là chip thời gian thực, có thể sử dụng chip DS1307 với mạch gắn sẵn. Mạch RTC này cần gắn pin để đảm bảo chip có thể lưu thời gian kể cả khi mất nguồn mạch chính.

Kết nối với Arduino rất đơn giản với chân được đánh dấu sẵn: VCC (5V); GND; SDA & SCL

Thứ hai là phím chức năng, ta có thể tự làm bàn phím bằng nút nhấn tuy nhiên hiện nay các loại bàn phím được bán khá nhiều và rẻ. Sử dụng bàn phím loại này đỡ mất công thiết kế mạch và đảm bảo mỹ quan hơn.

Loại bàn phím này có 6 nút nhấn, 1 đèn LED nhỏ báo nguồn với 9 chân tổng cộng. Nếu không dùng đèn LED thì chỉ cần dùng 7 chân là đủ, bỏ chân A & K của LED. Trường hợp muốn sử dụng đèn LED thì cần gắn thêm trở hạn dòng.

Nhằm giảm thiểu việc sử dụng chân trên bo Arduino ta dùng một mạch mở rộng chân PCF8574 để chuyển đổi giao tiếp LCD sang I2C dùng 2 dây.

Hàn mạch này ra phía sau bo LCD

 

Sơ đồ mạch tổng quát:

 • Chân của keypad được nối vào các chân từ 2 đến 8. Trong phần này ta bỏ qua chân LED, chú ý bỏ 2 chân A & K.
 • Mạch RTC sử dụng cặp chân (SDA & SCL) tại chân A4, A5. Trong bo Arduino bản R3 thì cặp chân này còn được nối lên dãy chân phía trên (theo hình).
 • Mạch điều khiển LCD cũng dùng chung cặp chân (SDA & SCL). Vì chúng có địa chỉ khác nhau nên không ảnh hưởng gì. Cần chú ý là địa chỉ theo hướng dẫn là 0x27 nhưng trên thực tế, một số mạch Trung quốc có địa chỉ là 0x3F

Sử dụng chương trình từng bước như sau:

 • Nhấn Menu vào đặt thời gian. Nhấn Auto để thoát
 • Trong Menu nhấn Select để bắt đầu đặt giờ
 • Nhấn Left hoặc Right để điều chỉnh giờ
 • Nhấn Select để qua đặt phút
 • Nhấn Left hoặc Right để điều chỉnh phút
 • Nhấn Select để cài thời gian
 • Trong khi cài đặt, nếu trong 10s mà không nhấn phím nào thì chương trình tự quay lại màn hình chính
 • Tại màn hình chính, nhấn On/Off để tắt mở chế độ báo thức
 • Khi đến giờ báo thức, chân 13 (có đèn LED) trên bo Arduino sẽ đảo trạng thái mỗi 1s cho hết 1 phút.
 • Trong khi báo thức, nhấn On/Off để tắt báo thức.

Có thể gắn mạch còi báo 5V vào chân 12 để tạo âm thanh hoặc gắn thêm rơle để điều khiển mạch chuông 220V.

 

Thư viện RTClib cài tự động

Sử dụng RTClib của Adafruit

Thư viện LiquidCrystal_I2C

Thư viện HCMatrixKeypad

Chương trình chính:

// Đồng hồ báo thức

#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <HCMatrixKeypad.h>
#define DEBOUNCE 10

#define C1 2 /* Cột 1 */
#define C2 3 /* Cột 2 */
#define C3 4
#define C4 5
#define C5 6
#define C6 7
#define R1 8 /* Hàng 1 */

#define B_Auto 6
#define B_Menu 5
#define B_Left 4
#define B_Right 3
#define B_Select 2
#define B_On 1

#define Norm 0
#define Menu 1
#define Set_h 2
#define Set_m 3
#define Alarm_fix 4
#define Alarm_tog 5

#define Mode_ON 1
#define Mode_OFF 0
#define Pulse 12

// bàn phím 1x6 keypad
HCMatrixKeypad Keypad(DEBOUNCE, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ROWMARKER, R1);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
RTC_DS1307 rtc;

char daysOfTheWeek[7][7] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};

uint8_t BRow = 0;
uint8_t BCol = 0;

uint8_t State = 0;
uint8_t A_hour = 7;
uint8_t A_min = 0;
uint8_t Alarm = 0;
uint8_t Buzz = 0;

unsigned long CurrentTime = 0;
unsigned long LastClick = 0;
unsigned long LastDisplay = 0;
unsigned long LastRead = 0;
unsigned long Waiting = 10000;
unsigned long ReadInterval = 1000;
unsigned long DisplayGap = 500;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 //
 lcd.init();
 //
 lcd.backlight();
 //
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Starting...");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Alarm clock 1.0 ");
 delay(1000);
 //
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 //
 if (! rtc.begin())
 {
 Serial.println("Couldn't find RTC");
 while (1);
 }
 //
 if (! rtc.isrunning())
 {
 Serial.println("RTC is NOT running!");
 rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
 }
 //
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 pinMode(Pulse, OUTPUT);
}
//
void loop()
{
 Keypad.Scan();
 //
 if (Keypad.New_Key())
 {
 BCol = Keypad.Read() % 10;
 Serial.print(" Col ");
 Serial.println(BCol);
 //
 LastClick = millis();
 }
 //
 CurrentTime = millis();
 // State 0 Bình thường
 if (State == Norm)
 {
 // Hiển thị thời gian
 // Cách khoảng thời gian đọc 1s
 if (CurrentTime - LastRead >= ReadInterval)
 {
 DateTime now = rtc.now();
 //
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(now.day(), DEC);
 lcd.print('/');
 lcd.print(now.month(), DEC);
 lcd.print('/');
 lcd.print(now.year(), DEC);
 lcd.print(" (");
 lcd.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
 lcd.println(") ");
 //
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(now.hour(), DEC);
 lcd.print(':');
 lcd.print(now.minute(), DEC);
 lcd.print(':');
 lcd.print(now.second(), DEC);
 lcd.println(" ");
 //
 LastRead = millis();
 // Kiểm tra chế độ báo thức
 if(Alarm == Mode_ON)
 {
 if((now.hour() == A_hour) && (now.minute() == A_min))
 {
 Serial.println("Alarm...");
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Alarm... ");
 digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
 //
 if(Buzz == 0)
 {
 Buzz = 1;
 tone(Pulse, 440);
 }
 else
 {
 Buzz = 0;
 tone(Pulse, 550);
 }
 }
 }
 else
 {
 noTone(Pulse);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 }
 }
 //
 if (BCol == B_Menu)
 {
 State = Menu;
 //
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.println("Alarm menu ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("1* ");
 lcd.print(A_hour, DEC);
 lcd.print(" :");
 lcd.print(A_min, DEC);
 lcd.println(" ");
 //
 BCol = 0;
 }
 //
 if (BCol == B_On)
 {
 BCol = 0;
 State = Alarm_tog;
 }
 }
 //
 else if (State == Menu)
 {
 if (CurrentTime - LastClick >= Waiting)
 {
 State = Norm;
 }
 //
 if (BCol == B_Select)
 {
 State = Set_h;
 //
 BCol = 0;
 //
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.println("Setting hour ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(A_hour, DEC);
 lcd.print(" :");
 lcd.print(A_min, DEC);
 lcd.println(" ");
 }
 //
 if(BCol == B_Auto)
 {
 State = Norm;
 }
 }
 // Đặt giờ
 else if (State == Set_h)
 {
 if (CurrentTime - LastClick >= Waiting)
 {
 State = Norm;
 }
 //
 if (BCol == B_Right)
 {
 BCol = 0;
 //
 if (A_hour < 24)
 {
 A_hour = A_hour + 1;
 }
 else
 {
 A_hour = 1;
 }
 }
 //
 if (BCol == B_Left)
 {
 BCol = 0;
 //
 if (A_hour > 1)
 {
 A_hour = A_hour - 1;
 }
 else
 {
 A_hour = 24;
 }
 }
 //
 if (BCol == B_Select)
 {
 BCol = 0;
 State = Set_m;
 }
 //
 if (CurrentTime - LastDisplay >= DisplayGap)
 {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.println("Setting hour ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(A_hour, DEC);
 lcd.print(" :");
 lcd.print(A_min, DEC);
 lcd.println(" ");
 //
 LastDisplay = millis();
 }
 }
 // Đặt phút
 else if (State == Set_m)
 {
 if (CurrentTime - LastClick >= Waiting)
 {
 State = Norm;
 }
 //
 if (BCol == B_Right)
 {
 BCol = 0;
 //
 if (A_min < 59)
 {
 A_min = A_min + 1;
 }
 else
 {
 A_min = 0;
 }
 }
 //
 if (BCol == B_Left)
 {
 BCol = 0;
 //
 if (A_min > 0)
 {
 A_min = A_min - 1;
 }
 else
 {
 A_min = 59;
 }
 }
 //
 if (BCol == B_Select)
 {
 BCol = 0;
 State = Alarm_fix;
 }
 //
 if (CurrentTime - LastDisplay >= DisplayGap)
 {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.println("Setting minute ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(A_hour, DEC);
 lcd.print(" :");
 lcd.print(A_min, DEC);
 lcd.println(" ");
 //
 LastDisplay = millis();
 }
 }
 //
 else if (State == Alarm_fix)
 {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.println("Alarm set ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(A_hour, DEC);
 lcd.print(" :");
 lcd.print(A_min, DEC);
 lcd.println(" ");
 //
 Alarm = 1;
 State = Norm;
 //
 delay(1000);
 }
 else if (State == Alarm_tog)
 {
 if (CurrentTime - LastClick >= Waiting)
 {
 State = Norm;
 }
 //
 if(BCol == B_Auto)
 {
 State = Norm;
 }
 //
 if (BCol == B_On)
 {
 BCol = 0;
 //
 if (Alarm == 0)
 {
 Alarm = Mode_ON;
 }
 else
 {
 Alarm = Mode_OFF;
 }
 }
 //
 if (CurrentTime - LastDisplay >= DisplayGap)
 {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.println("Alarm mode ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 if(Alarm == Mode_ON)
 {
 lcd.print(" ON ");
 }
 else
 {
 lcd.print(" OFF");
 }
 lcd.println(" ");
 //
 LastDisplay = millis();
 }
 }
}

Subscribe (đăng ký) theo dõi kênh Youtube sau để xem dự án mới nhất

 

 

 
One Reply to “P5 – Đồng hồ hẹn giờ báo thức”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *