P6 – Gửi và hiển thị dữ liệu qua Thingspeak

Đọc cảm biến và thu thập dữ liệu với Arduino. Sử dụng mạch ESP8266 để kết nối wifi và gửi dữ liệu lên trang Thingspeak. Tại đây, dữ liệu được hiển thị dạng biểu đồ mặc định.

Với công cụ Matlab có sẵn của Thingspeak, ta phân tích và vẽ dạng biểu đồ hoặc hiển thị số liệu như mong muốn.

Continue reading “P6 – Gửi và hiển thị dữ liệu qua Thingspeak”