B28 – Rút gọn chân LCD với PCF8574

LCD là một thiết bị được sử dụng khá phổ biến để hiển thị thông tin. Khác với LED 7 đoạn hay ma trận điểm. LCD cho phép hiển thị một dải rộng các kiểu ký tự và số lượng ký tự cũng nhiều hơn. Thông thường nhất là loại LCD 16×2. Tuy nhiên, kết nối đến LCD thường đòi hỏi số lượng chân khá nhiều. Điều này làm giảm khả năng sử dụng thiết bị khác. Trong bài này, ta sẽ kết nối rút gọn chân LCD với PCF8574 dùng chuẩn kết nối I2C.

Continue reading “B28 – Rút gọn chân LCD với PCF8574”