B28 – Rút gọn chân LCD với PCF8574

LCD là một thiết bị được sử dụng khá phổ biến để hiển thị thông tin. Khác với LED 7 đoạn hay ma trận điểm. LCD cho phép hiển thị một dải rộng các kiểu ký tự và số lượng ký tự cũng nhiều hơn. Thông thường nhất là loại LCD 16×2. Tuy nhiên, kết nối đến LCD thường đòi hỏi số lượng chân khá nhiều. Điều này làm giảm khả năng sử dụng thiết bị khác. Trong bài này, ta sẽ kết nối rút gọn chân LCD với PCF8574 dùng chuẩn kết nối I2C.

Mạch kết nối rất đơn giản, hàn dãy chân của mạch ra phía sau LCD là có thể dùng được ngay.

Mạch điều khiển LCD dùng cặp chân (SDA & SCL). Cần chú ý là địa chỉ theo hướng dẫn là 0x27 nhưng trên thực tế, một số mạch Trung quốc có địa chỉ là 0x3F

Khi sử dụng, ta cần bổ sung thư viện LCD I2C

// Dùng LCD với chuẩn I2C

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

void setup()
{
 lcd.init();
 //
 lcd.backlight();
 //
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Starting...");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("LCD display ");
 delay(1000);
}
void loop()
{

}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *