Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P1)

Tập hợp một số bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8. Trong phần này chúng ta sử dụng ngôn ngữ Hợp ngữ (Assembly) để thực hiện một số ví dụ minh họa. Các bài tập gồm có việc sử dụng cổng cửa có sẵn để bật tắt đèn LED; tạo hàm trễ; vòng lặp; tạo bảng và sử dụng bảng; ngắt phần cứng ngoài INT0; sử dụng bộ định thời Timer, biến đổi ADC, truyền thông chuẩn USART

Continue reading “Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P1)”