Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P1)

Tập hợp một số bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8. Trong phần này chúng ta sử dụng ngôn ngữ Hợp ngữ (Assembly) để thực hiện một số ví dụ minh họa. Các bài tập gồm có việc sử dụng cổng cửa có sẵn để bật tắt đèn LED; tạo hàm trễ; vòng lặp; tạo bảng và sử dụng bảng; ngắt phần cứng ngoài INT0; sử dụng bộ định thời Timer, biến đổi ADC, truyền thông chuẩn USART

Sơ đồ chân Atmega8

Ta sử dụng bộ dao động nội bên trong chip có tần số mặc định 1MHz. Nếu muốn thay đổi tốc độ xung nhịp, ta phải thay đổi các Fuse bits và gắn thạch anh ngoài nếu cần.

Chương trình được viết trên Atmel Studio.

Bài 1: Tạo trễ

/*
 * delay1.asm
 *
 *  Author: Tung
 */ 

.INCLUDE "m8def.inc"	; Khai báo thư viện cho biên dịch
.INCLUDE <m8def.inc>  ; hoặc dùng dấu < >
;----------------;
; Khai báo thanh ghi
;----------------;
.DEF A = R16	    ; Thanh ghi tổng dùng chung
.DEF I = R21	    ; Thanh ghi chỉ số
.DEF J = R22
.DEF K = R23
.DEF L = R24

.ORG $0000		; Địa chỉ gốc của chương trình

START:			; Khai báo nhãn trước dấu :
  LDI A,LOW(RAMEND)  ; Chuẩn bị Stack
  OUT SPL,A      
  LDI A,HIGH(RAMEND) 
  OUT SPH,A      
  LDI A,0b1111_1111  ; Muốn PortB là lối ra
  OUT DDRB,A     ; Nạp cho thanh ghi định hướng

;-------------------;
; Chương trình chính
;-------------------;
MAIN:
  SER A        ; Bật toàn nội dung thanh ghi lên 1
  OUT PORTB,A	; Xuất ra PortB
  RCALL PAUSE		; Chờ 1 khoảng thời gian
  CLR A        ; Xóa nội dung thanh ghi
  OUT PORTB,A     ; Xuất ra
  RCALL PAUSE     ; chờ
  
LOOP:			; 
  RJMP MAIN	    ; Chương trình quay lại lặp vĩnh viễn
;----------------;
; Hàm tạo trễ 1s ;
;----------------;
PAUSE:
	LDI J, 8	; 1 Chu kỳ
Delay1:
	LDI K, 125	; 1 c
Delay2:
	LDI L, 250	; 1 c
Delay3:
	DEC L		; 1 c
	NOP		; 1 c
	BRNE Delay3	; 2 chu kỳ hoặc 1 nếu sang lệnh tiếp

	DEC K		; 1 c
	BRNE Delay2	; 2 c (1c)

	DEC J		; 1 c
	BRNE Delay1	; 2 c (1c)
RET			; Quay về chương trình chính

Bài 2: Hiển thị LED đơn giản với lệnh Shift

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16 
.DEF I = R21 
.DEF J = R22
.DEF K = R23
.DEF L = R24

.ORG $0000

START:
 LDI A,LOW(RAMEND) 
 OUT SPL,A 
 LDI A,HIGH(RAMEND) 
 OUT SPH,A 
 LDI A,0b1111_1111 
 OUT DDRB,A

; Chuong trình thực hiện dịch LED sang trái
; số lần quay phụ thuộc thanh ghi I
; khi kết thúc chương trình dừng lại
SHIFTLEFT: 
 CLR I
MAIN:
 LDI A, 0b0000_0001
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE 

 LSL A       ; Dịch trái
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE 

 LSL A
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 LSL A
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 LSL A
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 LSL A
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 LSL A
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 LSL A
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 DEC I
 BRNE MAIN
LOOP: 
 RJMP LOOP

PAUSE:
 LDI J, 8 
 Delay1:
 LDI K, 125 
 Delay2:
 LDI L, 250 
 Delay3:
 DEC L 
 NOP
 BRNE Delay3

 DEC K 
 BRNE Delay2

 DEC J 
 BRNE Delay1 
 RET

Bài 3: Hiển thị LED dùng vòng lặp

/*
* LED.asm
*
* Tung Le
*/

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16 
.DEF I = R21 
.DEF J = R22
.DEF K = R23
.DEF L = R24
.DEF N = R25

.ORG $0000

START:
  LDI A,LOW(RAMEND) 
  OUT SPL,A 
  LDI A,HIGH(RAMEND) 
  OUT SPH,A 
  LDI A,0b1111_1111 
  OUT DDRB,A

; Chương trình dịch LED sang trái
; Lặp lại mãi mãi

SHIFTLEFT: 
 LDI N, 7       ; Nạp 7 vào thanh ghi chỉ số
 LDI A, 0b0000_0001  ; Nạp vị trí LED 
 OUT PORTB,A      ; Xuất ra PortB
 RCALL PAUSE 
MAIN: 
 LSL A         ; Dịch trái
 OUT PORTB,A
 RCALL PAUSE

 DEC N         ; Giảm N đi 1 đơn vị
 BRNE MAIN       ; Nêu chưa bằng 0 về lại MAIN
LOOP:          ; N = 0 thực hiện lênh tiếp
 RJMP SHIFTLEFT    ; Nhảy về SHIFTLEFT

PAUSE:
 LDI J, 8 
 Delay1:
 LDI K, 125 
 Delay2:
 LDI L, 250 
 Delay3:
 DEC L 
 NOP
 BRNE Delay3

 DEC K 
 BRNE Delay2

 DEC J 
 BRNE Delay1 
RET

Bài 4: Hiển thị LED theo bảng (cần cải tiến để sử dụng vòng lặp vĩnh viễn)

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16 
.DEF B = R17
.DEF C = R18
.DEF I = R21 
.DEF J = R22
.DEF K = R23
.DEF L = R24

.ORG $0000
RJMP INIT
; Bảng giá trị
LED: 
 .DB 0b1000_0001, 0b1100_0011, 0b1110_0111, 0b1111_1111
 .DB 0b0111_1110, 0b0011_1100, 0b0001_1000, 0b0000_0000
 .DB 0b0001_1000, 0b0011_1100, 0b0111_1110, 0b1111_1111

INIT:
 LDI A,LOW(RAMEND) 
 OUT SPL,A 
 LDI A,HIGH(RAMEND) 
 OUT SPH,A 
 LDI A,0b1111_1111 
 OUT DDRB,A 

MAIN: 
 LDI ZH, high(1<<LED)  ; Lưu địa chỉ bảng
 LDI ZL, low(1<<LED)
 LDI B, 12       ; Số lượng giá trị trong bảng

DISPLAY:
 LPM A, Z        ; Nạp nội dung địa chỉ
 OUT PORTB, A
 RCALL PAUSE
 ADIW ZL, 1       ; Tăng giá trị địa chỉ
 DEC B         ; Giảm chỉ số bảng
 BRNE DISPLAY      ; Hiển thị cho đến khi hết bảng

LOOP: 
 RJMP LOOP       ; Dừng tại đây

PAUSE:
 LDI J, 3 
 Delay1:
 LDI K, 125 
 Delay2:
 LDI L, 250 
 Delay3:
 DEC L 
 NOP
 BRNE Delay3

 DEC K 
 BRNE Delay2

 DEC J 
 BRNE Delay1 
RET

Bài 5: Sử dụng ngắt ngoài INT0

/*
* Int0.asm
*
*/

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16

.ORG $0000
RJMP START

.ORG $0001      ; Ðịa chỉ của chương trình ngắt ngoài
RJMP NGAT0

START:
 LDI A,LOW(RAMEND) 
 OUT SPL,A 
 LDI A,HIGH(RAMEND) 
 OUT SPH,A 

KHOITAO:
 LDI A, 1 << INT0  ; Tương ứng với nạp 0b01000000
 OUT GICR, A     ; Cho phép ngắt ngoài 0 

 SEI         ; Cho phép ngắt toàn cục

 LDI A, 0b1111_1111 
 OUT DDRB, A     ; Port B là lối ra
 LDI A, 0b0000_0000 ; Ext Int0 là lối vào vì chân ngắt
 OUT DDRD, A     ; các chân khác không dùng nên tạm để lối vào

HERE:         ; Không làm gì trong chuơng trình chính
 RJMP HERE      ; Chờ ngắt
;-------------------------;
; Chương trình khi có ngắt
;-------------------------;
NGAT0:
 PUSH A
 IN A, SREG      ; Lưu thanh ghi trạng thái
 PUSH A
 IN A, PORTB     ; Đọc giá trị Port B
 COM A        ; Đảo 
 OUT PORTB, A     ; Xuất ra lại Port B
 POP A
 OUT SREG, A     ; Trả giá trị thanh ghi
 POP A
RETI          ; Thoát chương trình ngắt

Bài 6: Sử dụng bộ định thời Timer

/*
* Timer0.asm
*
*/

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16

.ORG $0000
  RJMP START
.ORG $0009
  RJMP Ngat_TOV0

START:
 LDI A,LOW(RAMEND) 
 OUT SPL,A 
 LDI A,HIGH(RAMEND) 
 OUT SPH,A 

INIT:
 LDI R16,(1<<CS02)|(1<<CS00)  ; Bit chọn độ chia là 1024
 OUT TCCR0, R16        ; Tốc độ bộ định thời = xung chính (1MHz) / 1024
 LDI A, 1 << TOV0
 OUT TIFR, A          ; Xóa ngắt hiện tại (nếu có)
 LDI A, 1 << TOIE0
 OUT TIMSK, A         ; Cho phép ngắt Timer0
 LDI A, 0b1111_1111 
 OUT DDRB,A

 SEI
HERE:
 RJMP HERE
;-------------------------------------;
; Chương trình khi xảy ra ngắt Timer0 ;
;-------------------------------------;
Ngat_TOV0:
 PUSH A
 IN A, SREG
 PUSH A
 IN A, PORTB 
 COM A 
 OUT PORTB, A 
 POP A
 OUT SREG, A
 POP A
RETI

Bài 7: Sử dụng ADC

/*
* ADC0.asm
*
*/

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16 
.DEF B = R17

.ORG $0000
  RJMP START
.ORG $000E
  RJMP Ngat_ADC0

START:
 LDI A,LOW(RAMEND) 
 OUT SPL,A 
 LDI A,HIGH(RAMEND) 
 OUT SPH,A 

INIT:
 LDI A, (1<<ADLAR)    ; Canh phải 10bit, dồn 8bit cao lên thanh ghi trước
 OUT ADMUX, A      ; do chỉ cần đọc 8bit, bỏ 2bit thấp
 LDI A, (1<<ADEN) | (1<< ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) 
 OUT ADCSRA, A      ; độ chia xung là 128, cho phép ngắt 

 SEI

 LDI A, 0b1111_1111 
 OUT DDRB, A
 LDI A, 0b0000_0000   ; ADC trên PortC nên đặt là lối vào
 OUT DDRC, A

 IN B, ADCSRA       ; Lưu thanh ghi trạng thái ADC
 ORI B, 1<<ADSC      ; Bật ADC chạy 1 lần
 OUT ADCSRA, B      ; Trả trạng thái

HERE:
 RJMP HERE        ; Chỉ chờ chương trình ngắt ADC
;---------------------------------;
; Nội dung chương trình ngắt ADC0 ;
;---------------------------------;
Ngat_ADC0:
 PUSH A
 IN A, SREG
 PUSH A
 IN A, ADCH        ; Đọc giá trị 8bit
 OUT PORTB, A       ; Xuất ra PortB
 NOP           ; Chờ 1 c
 ORI B, 1<<ADSC      ; Bật ADC lần nữa
 OUT ADCSRA, B
 POP A
 OUT SREG, A
 POP A
RETI

Bài 8: Truyền thông chuẩn USART

.INCLUDE "m8def.inc";

.DEF A = R16 
.DEF B = R17

.ORG $0000
  RJMP START
.ORG $0001
  RJMP ISR_INT0
.ORG $000B       ; Địa chỉ ngắt USART
  RJMP ISR_USART

START:
 LDI A,LOW(RAMEND) 
 OUT SPL,A 
 LDI A,HIGH(RAMEND) 
 OUT SPH,A 

KHOITAO:
 LDI A, 1 << INT0 
 OUT GICR, A 

 LDI A, (1 << RXCIE) | (1 << RXEN) | (1 << TXEN) 
 OUT UCSRB, A       ; Cho phép truyền & nhận, bật ngắt khi nhận xong
 LDI A, (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0)
 OUT UCSRC, A       ; 8bit dữ liệu, 1bit dừng, không chẵn lẻ
 LDI A, 6
 OUT UBRRL, A ; 9600 baud
 LDI A, 0
 OUT UBRRH, A

 SEI

 LDI A, 0b1111_1111 
 OUT DDRB, A
 LDI A, 0b0000_0010    ; Bật chân PortD theo chức năng
 OUT DDRD, A       ; PD0 ->RX, PD1 ->TXD, PD2 ->INT0

 LDI B, 0
 LDI A, 0b00001111
 OUT PORTB, A
HERE:
 RJMP HERE
;---------------------;
; 2 chương trình ngắt ;
;---------------------;
ISR_INT0:
 PUSH A
 IN A, SREG
 PUSH A
 INC B        ; Tăng B lên 1 
 OUT UDR, B     ; Truyền qua IC kia
 IN A, PORTB 
 COM A 
 OUT PORTB, A
 POP A
 OUT SREG, A
 POP A
RETI
;-------------------;
ISR_USART:
 PUSH A
 IN A, SREG
 PUSH A
 IN A, UDR       ; Đọc vào giá trị nhận được
 OUT PORTB, A      ; Xuất giá trị đó ra PortB
 POP A
 OUT SREG, A
 POP A
RETI

Trong phần 2 chúng ta sẽ làm quen với việc viết chương trình bằng ngôn ngữ cấp cao hơn là C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *