Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P2)

Trong phần này tiếp tục là tập hợp các bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8.  Chúng ta sẽ làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ C để thực hiện một số ví dụ minh họa. Các bài tập gồm có việc sử dụng cổng cửa có sẵn để bật tắt đèn LED; vòng lặp và điều kiện; sử dụng mảng; ngắt phần cứng ngoài INT0; sử dụng bộ định thời Timer, biến đổi ADC, truyền thông chuẩn USART…

Continue reading “Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P2)”