B32 – Điều khiển thiết bị qua Internet với Blynk

Chúng ta đã có những dự án điều khiển thiết bị bằng điện thoại di động với kết nối Wifi hoặc Bluetooth. Tuy nhiên, chúng cần hoạt động trong cùng một mạng dẫn đến khoảng cách bị giới hạn. Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện điều khiển thiết bị qua Internet với Blynk. Bằng cách này, chúng ta có thể điều khiển bất kỳ thiết bị nào, tại bất kỳ đâu miễn sao có kết nối đến Internet.

Continue reading “B32 – Điều khiển thiết bị qua Internet với Blynk”