B34 – Sử Dụng Ngắt Với Cảm Biến Hồng Ngoại RPR-220

Ngắt là một kỹ thuật được dùng rất nhiều với vi điều khiển. Sử dụng ngắt giúp giảm tải việc chương trình phải thường xuyên quét trạng thái. Mỗi khi xảy ra sự kiện tạo ngắt, chương trình ngắt được thực hiện và sau đó tự động quay lại chương trình chính. Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng ngắt với công tắc hồng ngoại RPR-220.

Continue reading “B34 – Sử Dụng Ngắt Với Cảm Biến Hồng Ngoại RPR-220”