B24 – Kiểm tra và thử nghiệm thẻ RFID

RFID (viết tắt thuật ngữ tiếng Anh: Radio Frequency Identification), hay Nhận dạng qua tần số vô tuyến, là một công nghệ dùng kết nối sóng vô tuyến để tự động xác định và theo dõi các thẻ nhận dạng gắn vào vật thể. Trong bày này ta sẽ sử dụng Arduino để kiểm tra và thử nghiệm thẻ RFID.

Continue reading “B24 – Kiểm tra và thử nghiệm thẻ RFID”